edman7000-logo transp

Intellektuellt kapital
Företag behöver förmåga att skapa goda ekonomiska resultat.    Förmågan är det intellektuella kapitalet

Utveckla resurserna i intellektuella kapital
Det är du och dina kollegor som skapar relationer och strukturer.
Samarbetar och utvecklar, når mål och resultat. Det är ni - och vad ni kan, vill och gör - som är företagets intellektuella kapital.

Lyft fram din och dina kollegors kompetens!
Kunskaper, erfarenheter och förmågor. Era intryck av omvärld och marknad. Se hur viktiga ordens betydelse är i samarbetet.

Kommunikation & Utveckling
Vi behöver samarbeta och förstå varandra för att kunna utveckla. Nyttja våra olika kunskaper, erfarenheter och förmågor.
Ta reda på vad vi faktiskt känner till om marknad och omvärld.

Värdering & Styrtal
Hur väl ni förfogar över det intellektuella kapitalet, beroende av grupp eller ensilda
individer. Ekonomiska rapporter visar betalningsförmåga. Intellektuellt kapital är företagets handlingsförmåga.

Företagets förmågor är...
det människor skapar. Istället för att dela in i humankapital, relationskapital, internt och externt strukturellt kapitial, lyfter vi fram medarbetarna och alla resurser som finns i deras styrkor och möjligheter.