edman7000-logo transp

De viktiga resurserna human- och relationskapital, strukturellt och immateriellt kapital.

 Svåra att beskriva i kronor och ören, men väsentliga för resultatet.
 Re-Vision - se vilka resurser som ger önskat resultat, och hur.

Verksamhetens viktigaste resurs - är människor
Det är människor som bygger strukturer och skapar relationer, använder och utvecklar kunskap, erfarenheter och kompetens. Tar tag i och löser uppgifter. Driver projekt med engagemang, ansvar och kretativitet. Det är människor som kommunicerar, samarbetar och når resultat.

Att se hur ekonomiska beslut påverkar verksamheten, är lika vikigt som se hur verksamheten kan ge goda ekonomiska resultat.

Gör ResultatAnalys, BalansAnalys och Re-Vision och se hur det intellektuella kapitalet påverkar resultatet - i klarspråk.

Kommunikation & Utveckling
Hur olika resurser nyttjas och vilka resultat de ger. Få tydliga fakta för beslut om mål och prioriteringar, investeringar eller andra förändringar.
Tydlig bild av nuläge och önskat läge för intern kommunikation och motivation.
Ökad förståelse för hur verksamhetens olika delar påverkar helheten, enskilda och gemensamma resultat.

Värdering & Styrtal
Ta fram styrtal och jämför med finansiella nyckeltal. Tygliggör ekonomiska resultat av en förändring.

För ett kunskapsföretag är det väsentligt att bedöma värdet av det intellektuella kapitalet och hur väl företaget kan anses förfoga över detta.

"Intellektuellt och finansiellt kapital är två sidor på samma mynt"
Med ResultatAnalys, BalansAnalys och Re-Vision får du en tydlig bild av ert intellektuella kapital.
Kan utökas med Mål- & Träffbild, en SWOT och Handlingsplan.
Du får stöd under processen, uppföljning och kan göra jämförande nya analyser.